Säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pielisen Sulosointu ry ja sen kotipaikka on Nurmes.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on lauluharrastustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Yhdistys pyrkii antamaan jäsenilleen voimia arkeen harrastuksen myötä sekä edistää myös muualla kuin pubeissa karaoketaustoin järjestettävää lauluharrastusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää harjoituksia, kursseja, konsertteja ja kilpailuja
2. Järjestää karaokeiltoja, sekä pelkästään jäsenille, että muille laulamisesta innostuneille, harjoituksia, esiintymisvalmennusta, laulunopetusta, kilpailuja, sekä mahdollisesti muita huvi- ja juhlatilaisuuksia tarpeen mukaan.
3. On yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa 4. Harjoittaa tarkoituksenmukaista julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
Kantaa jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia ja julkaista omia äänitteitä ja muita AV-tuotteita.

3. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisen jäsenen alaikäraja on kahdeksantoista (18) vuotta. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäseneksi haetaan liittymislomakkeella. Jäsenet hyväksyy hallitus.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksen varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistykseen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi liittyvältä peritään kertaluonteinen liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen varsinainen vuosikokous. Kannatusjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta (3) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä. Äänestykset ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä, kuitenkin niin, että toinen on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle 2 kpl tilintarkastajia ja heille varatilintarkastajat. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nurmeksessa 11. elokuuta 2016